Oppiainekohtaiset jaostot

Oppiainekohtaiset jaostot toimivat lääketieteellisen tiedon sisällön asiantuntijoina. Jaostot määrittelevät edustamansa lääketieteen alan ydinosaamisen ja tuottavat sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Kullakin jaostolla on ensisijainen vastuuyliopisto, joka on vastuussa jaoston toiminnan etenemisestä. 

linkki oppiainekohtaisiin jaostoihin

 

Jaoston keskeisin tehtävä on sisällön tuottaminen. Jaoston muita tehtäviä ovat:

• tehdä ehdotuksia koulutuksen harmonisoimiseksi

• määritellä edustamansa lääketieteen alan ydinosaaminen

• tehdä sisällön tuottamisesta työsuunnitelma sähköiselle oppi-, tentti- ja/tai arviointimateriaalille

• osallistua sähköisen materiaalin pilotoinnin organisoimiseen ja toteuttamiseen

• raportoida ja arvioida hankkeessa tuotetun materiaalin tuloksia suhteessa oppiaineen tai ilmiön osaamisvaatimuksiin. Kunkin jaoston tulee esittää tulokset suhteessa osaamisvaatimuksiin niin, että tuloksista käy ilmi vastaus tai ratkaisu ilmaistuihin ongelmalähtökohtiin.

• tiedottaa alan opetushenkilöstöä, erikoisalayhdistyksiä ja muita alan asiantuntijoita tekemästään työstä MEDigi-hankkeessa

• tehdä konkreettinen esitys materiaalin päivittämisestä hankkeen päättymisen jälkeen

• tehdä ehdotuksia lääketieteen ja/tai hammaslääketieteen koulutuksen kehittämiseksi.