Lääketieteen alojen oppimisalusta

MEDigi –hankkeessa luodaan ja kehitetään toimiva valtakunnallinen lääketieteen koulutuksen verkkopalvelu lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin peruskoulutukseen. Verkkopalvelun keskiössä on opiskelijan systemaattinen opintopolku, johon yhdistyy oppimisalustan lisäksi liittymät tiedonsiirtoon ja niiden rajapintoihin, kuten esim. yhteishaun opintopolkujärjestelmään ja opiskelijatietojärjestelmään. 

Digitaalisella oppimisalustalla tarkoitetaan verkkopalveluna toimivaa virtuaalista oppimisympäristöä, joka optimaalisessa muodossaan palvelee oppiaineen pedagogisten tavoitteiden toteutumista olemalla selkeä ja helppokäyttöinen opiskelijoille ja opetushenkilöstölle. Hyvin toimiva digitaalinen oppimisalusta sisältää riittävästi ominaisuuksia oppimisen monimuotoiseen toteuttamiseen ja asetettujen osaamistavoitteiden arvioimiseen. 

Oppimisympäristön kehitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että digitalisaatio opetuksessa ei tarkoita pelkästään uusien teknologioiden käyttöönottoa ja opetuksen ohjelmistohankintoja, vaan siihen liittyy myös merkittäviä mahdollisuuksia toimintatapojen muuttamiseen. Oppimisympäristön valinnassa pyritään erityisesti varmistamaan lääketieteen alojen monimuotoiset tarpeet siten, että valittu oppimisympäristö soveltuisi kansalliseen oppimateriaalien ja oppimisen arviointimenetelmien jakamiseen ja arkistointiin kaikissa lääketieteen ja hammaslääketieteen oppiaineissa.  Selvitystyötä tehdään moniammatillisena yhteistyönä tiiviisti DigiCampus-hankkeen kanssa.

Hankkeen laajempana tavoitteena on luoda systemaattisesti etenevä opintopolku, joka kattaa tulevaisuudessa lääketieteen peruskoulutuksen, erikoistumis-, täydennys- ja jatko-opinnot. Parhaimmillaan verkkopalvelu luo edellytykset jatkuvalle oppimiselle. Verkkopalvelu mahdollistaa myös ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien suomalaisten lääkäreiden ja hammaslääkäreiden osaamisen täydentämisen ajankohtaisilla verkkokursseilla, esim. suomalaisesta terveydenhuollosta ja palvelujärjestelmästä. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyössä lääketieteen alan erikoistumiskoulutuksen kehittämistyön kanssa.