Jaostojen tehtävät

Tietoa

Jaostojen tehtävät

Oppiainekohtaiset jaostot toimivat lääketieteellisen tiedon sisällön asiantuntijoina. Jaostot ovat määrittelleet MEDigi-hankkeen aikana edustamansa lääketieteen alan ydinosaamisen ja tuottaneen sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. MEDigi-hankkeen jälkeen jaostot ovat jatkaneet toimintaansa ja oman oppialansa opetuksen kehittämistä kansallisessa verkostossa osana yliopistojen perustoimintaa. Kullakin jaostolla on ensisijainen vastuuyliopisto ja nimetty henkilö. Hän koordioi jaoston toimintaa. Valtakunnallinen koordinaattori tukee jaoksissa tapahtuvaa työtä. Jaosten kehittämistyön tuloksia jaetaan MEDigi-kuukausi-infoissa, MEDi-uutiskirjeessä sekä webinaareissa säännöllisesti. 

Linkki oppiainekohtaisiin jaostoihin

 

Jaoston keskeisin tehtävä on oppimaterialin tuottaminen. Jaoston muita tehtäviä:

• Yhteistyö ja vuorovaikutus yliopistojen välillä opetusasioihin liittyen. 

• Ylläpitää ja päivittää hankeaikana työstettyä ydinainesanalyysiä.

• Osallistua uuden oppi-, tentti- ja/tai arviointimateriaalien tuottamiseen sekä käyttöönottamiseen.  

• Arvioida ja edelleen kehittää tuotettua materiaalia suhteessa oppiaineen tai ilmiön osaamisvaatimuksiin. 

• Tiedottaa alan opetushenkilöstöä, erikoisalayhdistyksiä ja muita alan asiantuntijoita tehdystä työstä.

• Tehdä ehdotuksia lääketieteen ja/tai hammaslääketieteen koulutuksen kehittämiseksi.

 

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt