Suugeriatria

Tietoa

Suugeriatria

Suugeriatrian opetuksen keskeisinä tavoitteina on, että opiskelija osaa suun alueen diagnostiikan ja hoidolliset erityspiirteet ikääntyneillä; osaa arvioida ikääntyneen hoitokelpoisuutta ja hoidettavuutta huomioiden yleissairaudet, lääkitykset, ravitsemuksen sekä toimintakyvyn; ja osaa suunnitella ikääntyneen hammashoidon huomioiden yleisterveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset. Opiskelija tuntee vanhenemismuutosten ja polyfarmasian vaikutukset suunterveyteen sekä tietää, miten organisoida ikääntyneen suun terveyttä edistävä toiminta huomioiden moniammatillinen yhteistyö.

Jaoston tuottama verkkomateriaali tulee sisältämään potilastapauksia ja niihin liittyviä tehtäviä, osastovierailuilla käytettävän statuskaavakkeen sekä potilaalle/hoitajille tarkoitetun yksilöitävän Suunhoito-kortin, ja Lääkitysten tarkastaminen eri tietokannoista – oppaan ja siihen liittyviä opetusvideoita sekä harjoitustehtäviä. Potilastapausten avulla opiskelijat saavat käytännöllistä harjoitusta siihen, mitä kaikkea geriatrisen potilaan hammashoidossa ja sen suunnittelussa pitää huomioida. Statuskaavake ja Suunhoito-kortti ovat tulevaisuudessa hyödyksi, kun opiskelijat tekevät osastovierailuja. Lääkitys-oppaan tarkoituksena on lisätä hammaslääketieteen opiskelijoiden tietämystä, miten toteuttaa lääkehoidot turvallisesti ja, miten tämä onnistuu/varmistetaan käytännössä.

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antavat HLT Antti Tiisanoja (antti.tiisanoja@oulu.fi) ja Dos. Anna-Maija Syrjälä (anna-maija.syrjala@oulu.fi).

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt