Suun terveydenhuolto

Tietoa

Suun terveydenhuolto

Perusopetuksen keskeisiä tavoitteita ovat terveydenhuollon eettisten ja juridisten perusteiden, terveydenhuoltojärjestelmän sekä väestötason terveyden edistämisen ja suusairauksien ehkäisyn keinojen tunteminen huomioiden esimiestyö, suun terveydenhuollon ammattiryhmien välinen työnjako ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Jaosto kokoaa verkkomateriaalia, jota kaikki hammaslääketieteen opetusta antavat yksiköt voivat hyödyntää terveydenhuollon lainsäädännön ja eettisen arvoperustan opetuksessaan. Jaosto on jo tuottanut ja osin pilotoinut erityisryhmiä koskevia digitaalisia oppimiskokonaisuuksia kuten kehitysvammaisen, tulkkausta tarvitsevan tai iäkkään potilaan kohtaaminen hammaslääkärin vastaanotolla.  Jaoston jäsenet ovat myös olleet tuottamassa digitaalisia pelejä, joiden jatkokehitys voidaan siirtää UEF:iin ja MEDigiin ja joita voidaan hyödyntää myös muissa hammaslääketieteen oppiaineissa. 

Tuotettu digitaalinen materiaali yhtenäistää opetusta ja säästää opettajaresurssia. Nykynuorilla digitaalinen ympäristö todennäköisesti palvelee paremmin oppimista kuin perinteisemmät opetusmuodot. Materiaali myös lisää joustoa opiskelijan tiukkaan lukujärjestykseen, kun opetus ei ole aikaan ja paikkaan sidottua. Kaikissa hammaslääketieteen koulutusta antavissa yksiköissä on esimerkiksi yhteisiä ulkopuolisten asiantuntijoiden opetuksia, joiden digitalisointi avaa opiskelijalle joustavamman tavan osallistua luentoihin oman aikataulunsa puitteissa tai useampaan kertaan, jolloin on mahdollista kuulla viimeksi päivitetyt tiedot. 

Lisätietoja oppiaineen jaostotyöstä antaa Liisa Suominen, liisa.suominen@uef.fi

Tiedotteet

Vastuuhenkilöt