Oppiainekohtaiset jaostot

Oppiainekohtaiset jaostot toimivat lääketieteellisen tiedon sisällön asiantuntijoina. MEDigi-hankkeen (2018 - 2021) aikana jaostot määrittelivät edustamansa lääketieteen alan ydinosaamisen ja tuottivat sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Kullakin jaostolla on ensisijainen vastuuyliopisto, joka on vastuussa jaoston toiminnan etenemisestä. Hankkeen jälkeen (1.1.2022 lähtien) jaostot ovat jatkaneet toimintaansa ja oman oppialansa opetuksen kehittämistä kansallisessa verkostossa osana perustoimintaa. 

Linkki oppiainekohtaisiin jaostoihin

 

Jaoston keskeisin tehtävä oli sisällön tuottaminen hankekauden aikana. Jaoston muita tehtäviä:

• tehdä ehdotuksia koulutuksen harmonisoimiseksi

• määritellä edustamansa lääketieteen alan ydinosaaminen

• tehdä sisällön tuottamisesta työsuunnitelma sähköiselle oppi-, tentti- ja/tai arviointimateriaalille

• osallistua sähköisen materiaalin pilotoinnin organisoimiseen ja toteuttamiseen

• raportoida ja arvioida hankkeessa tuotetun materiaalin tuloksia suhteessa oppiaineen tai ilmiön osaamisvaatimuksiin. Kunkin jaoston tulee esittää tulokset suhteessa osaamisvaatimuksiin niin, että tuloksista käy ilmi vastaus tai ratkaisu ilmaistuihin ongelmalähtökohtiin.

• tiedottaa alan opetushenkilöstöä, erikoisalayhdistyksiä ja muita alan asiantuntijoita tekemästään työstä MEDigi-hankkeessa

• tehdä konkreettinen esitys materiaalin päivittämisestä hankkeen päättymisen jälkeen

• tehdä ehdotuksia lääketieteen ja/tai hammaslääketieteen koulutuksen kehittämiseksi.

Jaokset ovat jatkaneet toimintaansa myös hankekauden jälkeen. Valtakunnallinen koordinaattori tukee jaoksissa tapahtuvaa työtä. Jokaisessa yliopistossa on paikallinen MEDigi-yhteyshenkilö.