Tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on valtakunnallinen lääketieteen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hanke on osa lääketieteen koulutuksen valtakunnallista kehittämistyötä. Kansallisella opetuksen harmonisoinnilla ja digitalisoinnilla pyritään varmistamaan valmistuvien opiskelijoiden tasokas osaaminen osana suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja turvaamaan digitaalisen valmiudet muuttuvassa tietoyhteiskunnassa.

 

Hankkeen tavoitteina ovat:

• Määritellä lääketieteen alojen osaaminen 

• Luoda verkkopalvelu lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukselle

• Tuottaa sähköistä oppimateriaalia

• Kehittää sähköisiä tentti- ja arviointimenetelmiä 

• Kehittää lääketieteen alojen opiskelijoiden sähköisen terveyshuollon työkalujen (eHealth) osaamista

• Luoda digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstölle.


MEDigi-hankkeessa määritellään oppiaineittain osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sähköiselle oppi-, arviointi- ja tenttimateriaalille ja luodaan valtakunnallinen oppimisalusta lääketieteen alan koulutukseen. Lääketieteen koulutuksen oppimisalustan tarkoituksena on taata lääkärin ja hammaslääkärin ammatinharjoittamisen kannalta välttämätön tiedon hankkiminen niin opiskelun ja ammattiuran eri vaiheissa.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilta edellytetään yhä monipuolisempaa digiosaamista ja eHealth työkalujen käyttövalmiutta. Kun hankkeessa luotava lääketieteen oppimisalusta laajenee osaksi erikoistumis-, jatko- ja täydennyskoulutusta, voidaan verkkopalvelun kautta vaikuttaa työelämässä toimivien lääkäreiden digiosaamiseen tarjoamalla mm. ajantasaista eHealth-osaamista tukevaa koulutusta.

Hankkeen vaikuttavuus:

• Hanke edesauttaa kehittämään lääketieteen koulutusta voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä

• MEDigi-hanke parantaa lääketieteellisen koulutuksen laatua, yhteistyötä, avointa toimintakulttuuria ja tukee samalla korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen 2017 - 2025 linjausten toimeenpanoa sekä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyötä

• MEDigi-hanketta tehdään osana lääketieteen koulutuksen kehittämisen laajempaa viitekehystä

Hankkeessa huomioidaan lääketieteen kansallinen kehittämistyö ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) suorittaman lääketieteen koulutuksen arvioinnin tulokset.