Tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteena (2018 - 2021) oli valtakunnallinen lääketieteen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hanke oli osa lääketieteen koulutuksen valtakunnallista kehittämistyötä. Kansallisella opetuksen harmonisoinnilla ja digitalisoinnilla pyrittiin varmistamaan valmistuvien opiskelijoiden tasokas osaaminen osana suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja turvaamaan digitaalisen valmiudet muuttuvassa tietoyhteiskunnassa. Hankkeen jälkeen kaikki yliopistot ovat sitoutuneet jatkamaan hankkeessa aloitettua kehittämistyötä. 

 

Hankkeen tavoitteina olivat:

• Määritellä lääketieteen alojen osaaminen 

• Luoda verkkopalvelu lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukselle

• Tuottaa sähköistä oppimateriaalia

• Kehittää sähköisiä tentti- ja arviointimenetelmiä 

• Kehittää lääketieteen alojen opiskelijoiden sähköisen terveyshuollon työkalujen (eHealth) osaamista

• Luoda digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstölle.


MEDigi-hankkeessa määriteltiin oppiaineittain osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sähköiselle oppi-, arviointi- ja tenttimateriaalille ja luotiin suunnitelma valtakunnalliselle oppimisalustalle  lääketieteen alan koulutukseen liittyen. Lääketieteen koulutuksen oppimisalustan tarkoituksena on taata lääkärin ja hammaslääkärin ammatinharjoittamisen kannalta välttämätön tiedon hankkiminen niin opiskelun ja ammattiuran eri vaiheissa. Hankkeen aikana rakennettiin lääketieteen ja hammaslääketieteen yhteinen tietovaranto (oppimateriaalikirjasto). 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilta edellytetään yhä monipuolisempaa digiosaamista ja eHealth työkalujen käyttövalmiutta. Mikäli hankkeessa lääketieteen oppimisalustan suunnitelma laajenee osaksi erikoistumis-, jatko- ja täydennyskoulutusta, voitaisiin verkkopalvelun kautta vaikuttaa työelämässä toimivien lääkäreiden digiosaamiseen tarjoamalla mm. ajantasaista eHealth-osaamista tukevaa koulutusta.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin. 

Hankkeen vaikuttavuus:

• Hanke edesauttoi kehittämään lääketieteen koulutusta voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä

• MEDigi-hanke kehitti lääketieteellisen koulutuksen laatua, yhteistyötä, avointa toimintakulttuuria ja tuki samalla korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämistä 2017 - 2025 linjausten toimeenpanoa sekä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyötä.

• MEDigi-hanketta tehtiin osana lääketieteen koulutuksen kehittämisen laajempaa viitekehystä. 

Hankkeessa huomioitiin lääketieteen kansallinen kehittämistyö ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) suorittaman lääketieteen koulutuksen arvioinnin tulokset.