Tietoa MEDigistä

MEDigityö on osa yliopistojen perustyötä. Työtä ohjaa MEDigi-toimenpideohjelma 2023 - 2027. Tutustu myös tiedotteeseen MEDigi-työn jatkumisesta! 

MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi (dnro OKM/270/523/2017) oli opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kärkihanke, jolle OKM myönsi 3,2 miljoonan erityisavustuksen. Hanke toteutettiin 1.4.2018 - 31.12.2021 lääketieteellisten tiedekuntien yhteistyönä Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa. Tavoitteena oli valtakunnallinen lääketieteen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hanke oli osa lääketieteen koulutuksen valtakunnallista kehittämistyötä. Kansallisella opetuksen harmonisoinnilla ja digitalisoinnilla pyrittiin varmistamaan valmistuvien opiskelijoiden tasokas osaaminen osana suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää ja turvaamaan digitaalisen valmiudet muuttuvassa tietoyhteiskunnassa. Hankkeen kaikki yliopistot ovat jatkaneet yhteistä kehittämistyötä ja tästä konkreettisena osoituksena konsortiosopimuksen allekirjoittaminen sekä yliopistojen yhteisen koordinaattorin palkkaaminen 1.2.2022 alkaen. 

Hankkeen (2018-2021) tavoitteet:

• Määritellä lääketieteen alojen osaaminen 

• Luoda verkkopalvelu lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukselle

• Tuottaa sähköistä oppimateriaalia

• Kehittää sähköisiä tentti- ja arviointimenetelmiä 

• Kehittää lääketieteen alojen opiskelijoiden sähköisen terveyshuollon työkalujen (eHealth) osaamista

• Luoda digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstölle.


MEDigi-hankkeessa määriteltiin oppiaineittain osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sähköiselle oppi-, arviointi- ja tenttimateriaalille ja luotiin suunnitelma valtakunnalliselle oppimisalustalle  lääketieteen alan koulutukseen liittyen. Hankkeen aikana määriteltiin ja toteutettiin koulutusportaalin vaatimusmäärittely. Hankkeen aikana rakennettiin ja pilotoitiin myös lääketieteen ja hammaslääketieteen yhteistä tietovarantoa (oppimateriaalikirjasto). 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin. 
 

Hankkeen vaikuttavuus:

• Hanke edesauttoi kehittämään lääketieteen koulutusta voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

• MEDigi-hanke kehitti lääketieteellisen koulutuksen laatua, yhteistyötä, avointa toimintakulttuuria ja tuki samalla korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämistä 2017 - 2025 linjausten toimeenpanoa sekä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyötä.

• MEDigi-hanketta tehtiin osana lääketieteen koulutuksen kehittämisen laajempaa viitekehystä. 

Hankkeessa huomioitiin lääketieteen kansallinen kehittämistyö ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) suorittaman lääketieteen koulutuksen arvioinnin tulokset. 

Hanke saavutti tavoitteensa: lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa tehdään kansallista yhteistyötä, hyödynnetään digitaaalisia ympäristöjä ja oppimateriaaleja opetuksessa sekä pyritään yhtenäistämään opetukseen ja oppimiseen liittyviä käytänteitä. Hanke viritti yliopistot aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön, jossa ylitettiin yliopisto- ja tiedekuntarajat.